Sado Channel

From Openwaterpedia
Ocean Navi team with Hiroko Kasahara, Noriko Kimura, Kumiko Koizumi, Maki Sakamoto, Daisuke Tanaka, Mayumi Doi, Rei Yamazaki, Motoko Honma, and Masayuki Moriya after completing a 13 hour 40 minute 40 km crossing of the Sado Channel from Sado Island to Niigata on 7 June 2016
Team Ocean Navi relay members Chika Nishibori, Kumiko Koizumi, Minori Tanaka, Syuji Nao, Hiroko Ashikawa, Rie Tamai, Yuki Tsunoda, Tomoko Tamura, Syusei Uzawa and Kenji Kambe with observer Masayuki Moriya and crew member Honma Motoko after crossing the 42 km Sado Channel in 15 hours 16 minutes 17 seconds on 21 October 2020

The Sado Channel is the body of water between Sado Island and Niigata in northwestern Japan.

Kizuna Enei Oudan Project

The Kizuna Enei Oudan Project is a series of 3 channel swims attempted by Team Kizuna: (1) from Niigata to Sado Island across the Sado Channel, (2) Aomori Prefecture to Hokkaido across the Tsugaru Channel, and (3) England to France across the English Channel.

Ocean Navi Relay

Hiroko Kasahara, Noriko Kimura, Kumiko Koizumi, Maki Sakamoto, Daisuke Tanaka, Mayumi Doi, Rei Yamazaki, Motoko Honma, and Masayuki Moriya completed a 13 hour 40 minute 40 km crossing of the Sado Channel on 7 June 2016.

Ocean Navi Relays

Sado Channel Crossing

Sado Island to Honshu


Ocean Navi team of Kumiko Koizumi, Masamichi Taniuchi, Tamotsu Yoshida, Noriko Kawasaki, Minori Tanaka, Takaomi Modegi, Yukie Makino, Terumi Nakayama and Satoko Murata completed a relay crossing of the Sado Channel from Sado Island to the Japanese mainland of Honshu in 13 hours 7 minutes 4 seconds on 13 June 2018.

Team Ocean Dream

On 1 June 2022, Team Ocean Dream (Yasuo Naito, Daisuke Miyamoto, Hiromi Akutsu, Susumu Saito, Hiroko Yanagisawa, Hiroki Shibasaki, Mariko Arai, Noriko Asaka, Masayo Konnai, Yuuko Inoue, Kyoko Miyazaki, and observer Masayuki Moriya) completed a 42 km channel swimming relay from Akadomari Port on Sado Island to Teradomari Port in Niigata Prefecture in 15 hours 7 minutes 40 seconds.

External links